onsdag 21 september 2016

Bromsa klimatförändringen

Mer än 1,1 miljoner kvadratkilometer av Arktis har försvunnit. Det motsvarar ytan av Sverige, Finland och Norge. Klimatförändringarna är här, de är allvarliga och de påverkar alla – både oss som lever nu och framtida generationer.


Det går att bromsa klimatförändringarna om vi vill. Jordens temperaturökning måste hållas så långt under två grader som möjligt. Klimathotet är vår tids ödesfråga. De globala utsläppen av växthusgaser måste halveras till 2050.

måndag 30 november 2015

Vi skräddarsyr alltid våra kurser

Den sökande bör ha erfarenhet av undervisningsarbete, helst för vuxna, och vara bosatt i närheten:
 1. Marknadsföring
 2. Affärsutveckling
 3. Företagsetableringar i Skandinavien / globalt
 4. ICT-utbildning
Den utvalda läraren måste kunna se kursdeltagarnas speciella behov och vara kreativ i kursplaneringen:
 1. Det gäller att undervisa i svenska för anställda på arbetsplatser som gör affärer i Skandinavien och med finlandssvenskar
 2.  Telefon, Skype, sociala medier, presentationsmaterial, affärsbrev, PPT, PDF-flyer, epost,
 3. Att diskutera F2F vid mässor, tillställningar, evenemang, seminarier
Läraren bör vara självständig i sitt arbete - hitta och planera sitt undervisningsmaterial själv:
 1. Undervisa personer med olika utgångslägen
 2. Interaktiv utbildning
 3. Personligt stöd via Internet
måndag 12 oktober 2015

På god väg mot en ljusare framtid

Pilgrimsvandraren berättar, ofta med en humoristisk men eftertänksam ton, om en inte alltid särskilt jämn väg mot en osynlig verklighet längs okonventionella vägar.


"Tvivel och tro" på teknologiska lösningar som lösenord till det goda livet kan sorteras beskrivs här med hjälp av artiklar, fotografier, teckningar, framgångsrecept och experimentella resultat.

Förutom intressanta artiklar, föreläsningar och intervjuer kring temat "robotik och kreativitet" gav Ligna 2015 massor med idéer om framtida lösningar för effektiv materialbehandling.

Alltsedan hemkomsten från Tyskland har ja koncentrerat mitt intresse på industriell förändring och strukturomvandling. Finlands väg mot en ljusare framtid kommer att ta tid. Vi behöver kloka satsningar i teknik och metoder som förbättrar industrins konkurrenskraft och produktivitet. 


söndag 19 juli 2015

Modernt med robotik och automation

PicsArt_1399656271141_thumb1Borde forskare, arkitekter, leverantörer, entreprenörer, byggherrar och journalister arbeta med modeller som kunde lyfta Finland till en ledande tränation?

Vi kan förbättra kunskapen om träbyggnad i Finland men även i de viktigaste exportländerna. Alla parter ser en stor potential för träförädling inom byggnadsindustrin.

Människor som vill bo bra och i samklang med naturen är  potentiella ägare av hus i trä.

Träförädlarna kan tillsammans använda och utveckla  råvaran på ett modernt sätt.

Träbyggandet kräver inte nödvändigtvis en storskalig produktion.

Det är viktigare att satsa på träkunskap, idéerikedom och ett smidigt samarbete mellan parterna för att framdriva en rationell produktion. För ökad produktivitet kan modern tillverkning utnyttja både automation och robotik.

måndag 29 juni 2015

Nordautomation moderniserar Nordiska sågverk

Nordens största timmerhanteringsleverantör säger: Oftast räcker det med att man byter ut en maskin, alternativt ersätter en gammal hydrauldrift mot en modern eldrift för att öka tillgängligheten och produktiviteten på hela anläggningen.


onsdag 10 juni 2015

Den svenska tidningem trä inspirerar

trä! En tidning om inspirerande arkitektur från svenskt trä - nummer 2 - 2015 berättar bland annat om Innovativ arkitektur. FN-organet WIPO:s nya konferensanläggning i Genève utmanar betraktare med sin skulpturala uppenbarelse. En nyskapande arkitektur som hade varit omöjlig utan fura. 


torsdag 14 maj 2015

Ligna 2015 och framtida synvinklar


Ligna 2015 är en lönande satsning. Hanna Ojala och Hannu Luhtasaari diskuterar. Internet of Things kryper in och fram i alla möjliga applikationer.

Hela värdekedjan från stubb till byggplats eller träkabinett tillverkare förenas till en väloljad helhet som bjuder på ökad produktivitet, mindre svinn, lägre priser, stor flexibilitet, skräddarsydda lösningar med kunden i centrum, allt skall löpa snabbare, smidigare och smärtfritt och dessutom gör tillverkarna ett bättre resultat.

Alla vinner!


tisdag 12 maj 2015

Den fjärde industriella revolutionen


Tyskarna talar gärna om den fjärde industriella revolutionen: Industrie 4.0. Amerikanerna har lanserat Internet of Things. Trots skiftande rubriker är det nog en fråga om samma sak.

Framtidens fabrik är allt mer robotiserad, digitaliserad, automatiserad, fabriken styrs av sensorer som finns över allt; produktiviteten är ytterst hög.

Den nya teknologin kostar skjortan, men å andra sidan blir det allt mindre folk på fabriksgolvet. Arbetsuppgifterna förändras: farliga, slitsamma och arbetsintensiva uppgifter försvinner.

De flesta jobbar med planering, systemutveckling, produktionsstyrning och -optimering.  Människan har fortfarande en betydande roll i produktions- och värdekedjan.


söndag 3 maj 2015

Nordautomation samarbetar med universitet och högskolor

Målet är att bli synligare på webben och öka växelverkan med kunder, partners, forskare, och unga företagare.

Samarbetet med högskolor och universitet har en växande roll för att utveckla nya produkter, tjänster och arbetsmetoder.

Internet of Things öppnar helt nya vägar för byggandet av  nätbaserade tjänster samt mjukvara för problemlösning och processkontroll över långa distanser.

Med hjälp av informationsteknologi, sensorer och nätbaserade applikationer kan Nordautomation lösa tekniska problem via webben (IoT).

 Det går att mäta aktiviteter och följa verksamheten oberoende av distans och läge. Sensoråterkoppling och framför allt machine vision har en allt viktigare roll i att  skapa nya applikationer för både robot- och industriautomationsutvecklingen.

3D applikationer dyker upp på marknaden, vilket ger nya möjligheter att identifiera ”stökiga miljöer ” såsom att plocka delar ur en låda.

Försök har gjorts för att identifiera strön med hjälp av en 3D kamera.

Områden som kräver särskild undersökning är:

 1. Identifiera driftsstörningar tidigt i processen.  
 2. Specificera krav på ingående material till olika delar av processerna i sågverket. 
 3. Trimma eller konstruera om dellösningar på existerande utrustning.

Multisensorteknik för ökad flexibilitet

Multisensorsystem kombinerar data från en mängd olika givare för att kompensera för alla de osäkerheter som t.ex. en industrirobot kan stöta på i att utföra en funktion.

En framgångsparameter för appliceringen av industrirobotar i industriella applikationer är dess möjlighet att kommunicera och dela information med operatörerna. Människa - robotinteraktion är studien av kommunikationsprocessen mellan människa och robot.

Detta arbetsområde binder samman kunskap om kognitiv psykologi, människa - datorinteraktion, design av användargränssnitt, utbildning, etcetera för att industrirobotapplikationer ska få en mer naturlig interaktion med operatörerna.

Mycket fokus i människa - robotinteraktion handlar om att kommunicera genom tal, handrörelser eller genom digitala kommandon (Forge & Blackman, 2010). 

Kognitiva och lärande system 

Inom industrirobot-tillämpningar har framför allt enklare off-line programmering av robotceller och möjligheten att kalibrera in robotarna mot cad-modeller möjliggjort snabbare installationstider och kortare ställtider, men för att kunna minska dessa så måste kompensation av förändringar i världen göras.

För att göra robotar mer robusta och ha högre tillgänglighet så är det viktigt att göra processerna adaptiva till förändringar i omgivningen.

En lärande förmåga leder i slut-ändan till att antalet nya applikationsområden och anpassa sig till förändringar i dess omgivning, detta är speciellt viktigt vid off-line programmering där anpassning för fel mellan cad-modell och installerad arbetscell kan kräva omfattande systemtrimning.

För  att göra detta så måste information om omgivningen kunna uppmätas och tolkas och ha möjligheten att agera på de nya förutsättningarna i dess arbetsmiljö.


tisdag 28 april 2015

Nordautomation förstorar sitt digitala fotavtryck


KK-Net [Irja Kallio och Helge Keitel] rapporterar från Hannover Messe Ligna 2015 - 11.5. - 15.5.2015 - men vi kommer att publicera inslag från vår resa via Sverige, Danmark, Tyskland; Det blir naturligtvis massor med infromation om mekanisk träförädling. Vi skriver om sågverk, bioenergi och trä som byggmaterial.