söndag 3 maj 2015

Nordautomation samarbetar med universitet och högskolor

Målet är att bli synligare på webben och öka växelverkan med kunder, partners, forskare, och unga företagare.

Samarbetet med högskolor och universitet har en växande roll för att utveckla nya produkter, tjänster och arbetsmetoder.

Internet of Things öppnar helt nya vägar för byggandet av  nätbaserade tjänster samt mjukvara för problemlösning och processkontroll över långa distanser.

Med hjälp av informationsteknologi, sensorer och nätbaserade applikationer kan Nordautomation lösa tekniska problem via webben (IoT).

 Det går att mäta aktiviteter och följa verksamheten oberoende av distans och läge. Sensoråterkoppling och framför allt machine vision har en allt viktigare roll i att  skapa nya applikationer för både robot- och industriautomationsutvecklingen.

3D applikationer dyker upp på marknaden, vilket ger nya möjligheter att identifiera ”stökiga miljöer ” såsom att plocka delar ur en låda.

Försök har gjorts för att identifiera strön med hjälp av en 3D kamera.

Områden som kräver särskild undersökning är:

  1. Identifiera driftsstörningar tidigt i processen.  
  2. Specificera krav på ingående material till olika delar av processerna i sågverket. 
  3. Trimma eller konstruera om dellösningar på existerande utrustning.

Multisensorteknik för ökad flexibilitet

Multisensorsystem kombinerar data från en mängd olika givare för att kompensera för alla de osäkerheter som t.ex. en industrirobot kan stöta på i att utföra en funktion.

En framgångsparameter för appliceringen av industrirobotar i industriella applikationer är dess möjlighet att kommunicera och dela information med operatörerna. Människa - robotinteraktion är studien av kommunikationsprocessen mellan människa och robot.

Detta arbetsområde binder samman kunskap om kognitiv psykologi, människa - datorinteraktion, design av användargränssnitt, utbildning, etcetera för att industrirobotapplikationer ska få en mer naturlig interaktion med operatörerna.

Mycket fokus i människa - robotinteraktion handlar om att kommunicera genom tal, handrörelser eller genom digitala kommandon (Forge & Blackman, 2010). 

Kognitiva och lärande system 

Inom industrirobot-tillämpningar har framför allt enklare off-line programmering av robotceller och möjligheten att kalibrera in robotarna mot cad-modeller möjliggjort snabbare installationstider och kortare ställtider, men för att kunna minska dessa så måste kompensation av förändringar i världen göras.

För att göra robotar mer robusta och ha högre tillgänglighet så är det viktigt att göra processerna adaptiva till förändringar i omgivningen.

En lärande förmåga leder i slut-ändan till att antalet nya applikationsområden och anpassa sig till förändringar i dess omgivning, detta är speciellt viktigt vid off-line programmering där anpassning för fel mellan cad-modell och installerad arbetscell kan kräva omfattande systemtrimning.

För  att göra detta så måste information om omgivningen kunna uppmätas och tolkas och ha möjligheten att agera på de nya förutsättningarna i dess arbetsmiljö.


Inga kommentarer: